{{lang.txt1[lang_choose]}}
{{lang.txt10[lang_choose]}} {{lang.txt12[lang_choose]}}
{{lang.txt11[lang_choose]}} {{lang.txt13[lang_choose]}}
*{{lang.txt6[lang_choose]}}

ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ (ในที่นี้เรียกว่า “ข้อตกลงและเงื่อนไข”) จะใช้บังคับในการเข้าถึงและใช้บริการใดๆ ของผู้ใช้บริการใน Creden.co ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล ระบบลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ทางออนไลน์ และระบบคะแนนประเมินความเสี่ยง (ในที่นี้เรียกว่า “แอปพลิเคชัน” หรือ “บริการ” หรือ “เว็บไซต์”)

เมื่อผู้ใช้บริการใช้แอปพลิเคชันนี้ หมายความว่าผู้ใช้บริการยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขนี้โดยไม่มีข้อจำกัดหรือเงื่อนไขอย่างใด และบริษัท ครีเดน เอเชีย จำกัด (ในที่นี้เรียกว่า “บริษัท”) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการแอปพลิเคชันขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ไม่ว่าในเวลาใดๆ โดยการประกาศการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวลงบนแอปพลิเคชัน ผู้ใช้บริการต้องเข้ามาตรวจสอบในแอปพลิเคชันเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วยตนเอง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงจะถือว่ามีผลตั้งแต่วันที่ประกาศลงแอปพลิเคชัน โดยบริษัทไม่มีหน้าที่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า หากผู้ใช้บริการยังคงใช้บริการต่อไปถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

หากผู้ใช้บริการไม่ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ โปรดหยุดใช้แอปพลิเคชันและกรุณาออกจากแอปพลิเคชันทันที

1.การเปิดบัญชีผู้ใช้บริการ
ในการใช้บริการของบริษัท ผู้ใช้บริการยอมรับว่าผู้ใช้บริการได้ลงทะเบียนเปิดบัญชีผู้ใช้บริการเรียบร้อยแล้วโดยผู้ใช้บริการเป็นผู้ลงทะเบียนด้วยตนเอง โดยการกรอกรายละเอียดการสมัครขอเปิดบัญชีผู้ใช้งาน โดยตั้งรหัสผู้ใช้งาน (User ID) รหัสผ่าน (PIN) ที่อยู่อีเมล์ และเบอร์โทรศัพท์ โดยในการเปิดบัญชีดังกล่าว ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับที่จะใช้บริการของบริษัท ผู้ใช้บริการตกลงเก็บรักษารหัสผู้ใช้งาน (User ID) และรหัสผ่าน (PIN) ของผู้ใช้บริการไว้เป็นความลับ รวมทั้งดำเนินการใด ๆ เพื่อป้องกันมิให้ผู้อื่นล่วงรู้ชุดรหัสของตน หรือสามารถเข้าระบบออนไลน์โดยใช้รหัสผู้ใช้งาน (User ID) และรหัสผ่าน (PIN) ของตนได้ ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับว่า หากมีกรณีที่บุคคลใดได้ใช้รหัสผู้ใช้งาน (User ID) และรหัสผ่าน (PIN) ของผู้ใช้บริการ เข้ามาทำรายการใด ๆ ในระบบออนไลน์แล้ว ผู้ใช้บริการตกลงผูกพันรับผิดชอบในผลและความเสียหายที่เกิดขึ้นจากคำสั่งดังกล่าวทั้งหมด เสมือนหนึ่งว่าผู้ใช้บริการได้เป็นผู้กระทำการดังกล่าวนั้นเอง และผู้ใช้บริการตกลงว่า บริษัทไม่ต้องรับผิดใด ๆ ในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทำข้างต้น เว้นแต่ความเสียหายดังกล่าวจะเกิดขึ้นจากการกระทำกลฉ้อฉล หรือประมาทเลินเล่อของบริษัท ทั้งนี้ หากมีกรณีที่ผู้ใช้บริการทราบว่ามีบุคคลอื่นใช้ชุดรหัสของตนในการเข้าแอปพลิเคชัน ผู้ใช้บริการตกลงจะแจ้งให้บริษัททราบทันที ผู้ใช้บริการตกลงให้บริษัทดำเนินการใดๆ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น หรือระงับความเสียหายที่เกิดขึ้น รวมถึงระงับการให้บริการบัญชีผู้ใช้งานชั่วคราว ผู้ใช้บริการยอมรับว่าบริษัทสามารถใช้ดุลพินิจในการพิจารณาประเภท ลักษณะ การตั้งค่า และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่บริษัทเห็นสมควรเกี่ยวกับอุปกรณ์สื่อสารที่ผู้ใช้บริการใช้เพื่อเข้าถึงการให้บริการบนแอปพลิเคชัน ผู้ใช้บริการตกลงที่จะไม่ใช้อุปกรณ์ ซอฟท์แวร์ หรือวัตถุใดที่ผู้ใช้บริการทราบหรือควรจะได้ทราบว่ามีอันตรายต่อระบบ ต่อการให้บริการของบริษัทหรือต่อแอปพลิเคชัน และผู้ใช้บริการตกลงจะใช้บริการบนแอปพลิเคชันโดยปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติที่เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับโดยสากลทั่วไปในการใช้อินเตอร์เนตและระบบการเชื่อมโยงเครือข่ายต่าง ๆ

2.การพิสูจน์และยืนยันตัวตน
การใช้บริการของบริษัท ผู้ใช้บริการ สามารถเลือกได้ว่า ต้องพิสูจน์และยืนยันตัวตนหรือไม่ หากต้องการพิสูจน์และยืนยันตัวตน ผู้ใช้บริการจะต้องให้ข้อมูลบางอย่าง เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ทางอีเมล ที่อยู่ตามบัตรประชาชน ที่อยู่ทางไปรษณีย์ ประเทศ อายุและวันเดือนปีเกิด เลขที่บัตรประชาชน รูปภาพบัตรประชาชน รูปภาพผู้ใช้บริการ วิดีโอ เป็นต้น โดยบริษัทฯ จะต้องจัดส่งข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่าง เพื่อนำไปใช้ในการตรวจสอบ พิสูจน์ และยืนยันตัวตนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3.ระบบลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ทางออนไลน์
การใช้บริการของบริษัท ผู้ใช้บริการจะต้องนำเข้าเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ผ่านบริการของบริษัท ต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่าง อาทิ ชื่อ นามสกุล และที่อยู่อีเมล์ของผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย เอกสารอิเล็กทรอนิกส์เมื่อมีการลงนามครบถ้วนแล้ว จะมีการเข้ารหัสเอกสารและประทับรับรองเวลา (e-Timestamp) กับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ผู้ใช้บริการรับทราบและเข้าใจว่า บริษัทไม่ได้มีหน้าที่ ดูแล รักษา หรือรับฝากเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ของผู้ใช้บริการแต่อย่างใด

4.ข้อจำกัดหรือยกเว้นความรับผิด
(1) ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับว่า ผู้ใช้บริการต้องเป็นผู้รับความเสี่ยงใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้บริการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทไม่ต้องรับผิดในความเสียหาย สูญหายใดๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง หรือความเสียหายอื่นๆ ที่ผู้ใช้บริการได้รับจากการใช้แอปพลิเคชัน ไม่ว่าความเสียหายนั้นจะเกิดจากความประมาทเลินเล่อของบริษัท หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทหรือไม่ เว้นแต่เป็นผลจากการฉ้อฉลหรือความประมาทเลินเล่อหรือกระทำหรือการละเว้นการกระทำของบริษัทเฉพาะเหตุที่อยู่ภายใต้การควบคุมที่บริษัทสามารถจัดการได้เด็ดขาด ไม่ว่ากรณีใด บริษัทจะจำกัดความรับผิดไว้เพียงย้อนหลังเป็นระยะเวลา 6 เดือนนับแต่วันที่เกิดเหตุ ที่ได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากการฉ้อฉลหรือความประมาทเลินเล่อของบริษัท
(2) ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับว่า ข้อมูลที่ปรากฏบนแอปพลิเคชันหรือจัดให้โดยบริษัท บริษัทไม่รับรองความถูกต้อง และจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ หากผู้ใช้บริการได้กระทำการหรือตัดสินใจใดๆ โดยอาศัยข้อมูล ผลิตภัณฑ์ ข่าวสาร และเนื้อหาสาระซึ่งจัดให้มีขึ้นผ่านแอปพลิเคชัน รวมถึงเว็บไซต์และบริการที่เกี่ยวข้อง ผู้ใช้บริการจะต้องเป็นผู้รับความเสี่ยงภัยด้วยตนเอง บริษัท รวมถึงสาขา ฝ่ายต่างๆ บริษัทในเครือ ตัวแทน ผู้แทน พนักงาน หรือผู้ให้อนุญาตใช้สิทธิของบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการหรือบุคคลใดๆ ในความเสียหายที่เกิดขึ้น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมจากการใช้ข้อมูล ผลิตภัณฑ์ ข่าวสาร และเนื้อหาสาระซึ่งจัดให้มีขึ้นผ่านทางแอปพลิเคชัน รวมถึงเว็บไซต์และบริการที่เกี่ยวข้องนี้
(3) การใช้แอปพลิเคชัน รวมถึงเว็บไซต์และบริการที่เกี่ยวข้องนี้ต้องการการเชื่อมต่อบริการอินเตอร์เน็ต ด้วยเหตุดังกล่าว อาจเกิดการรบกวนจากปัจจัยหลายประการ รวมถึงเหตุสุดวิสัย ไวรัสคอมพิวเตอร์ การโจมตีจากแฮกเกอร์ ความไม่มีเสถียรภาพของระบบ ตำแหน่งที่อยู่ของผู้ใช้ การหยุดปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ โปรแกรมแอนติไวรัส ฯลฯ รวมถึงเหตุอื่นๆ อาทิ ความขัดข้อง ความไม่เข้ากัน หรือความผิดพลาดทางด้านเครือข่าย เทคโนโลยี ช่องทางการสื่อการ และมาตรการการจัดการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงเพิ่มเติม เช่น การที่บริการถูกรบกวนหรือหยุดลง ความล่าช้าหรือการหยุดชะงักในการเข้าถึงแอปพลิเคชัน การไม่ได้ส่งข้อมูล การส่งข้อมูลผิด ความเสียหายของข้อมูล การถูกทำลายของข้อมูล หรือการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล การที่ไม่อาจจะดำเนินการตามความต้องการของผู้ใช้บริการ การที่ไม่อาจดำเนินการตามที่ร้องขอภายในเวลาที่ผู้ใช้บริการต้องการ เป็นต้น ซึ่งกรณีดังกล่าวเหล่านี้เป็นกรณีที่อยู่นอกเหนือการควบคุมตามสมควรของบริษัท ผู้ใช้บริการเข้าใจและยอมรับความเสี่ยงที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น โดยบริษัท รวมถึงสาขา ฝ่ายต่างๆ บริษัทในเครือ ตัวแทน ผู้แทน พนักงาน หรือผู้ให้อนุญาตใช้สิทธิของบริษัท จะไม่รับผิดหรือรับผิดชอบใดๆ จากการดังกล่าวทั้งสิ้น
(4) ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่าเมื่อบริษัทได้ดำเนินการไปตามการแสดงเจตนา ส่งข้อมูล คำสั่ง ข้อความ หรือคำบอกกล่าวของผู้ใช้บริการซึ่งบริษัทได้รับจากบัญชีของผู้ใช้บริการ หรือจากอีเมลที่ผู้ใช้บริการให้ไว้กับบริษัทเมื่อเปิดบัญชีผู้ใช้บริการบนแอปพลิเคชัน บริษัทไม่ต้องรับผิดในความเสียหาย สูญหายใดๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การสูญเสียผลกำไร รายได้ หรือการใช้ประโยชน์) หรือความเสียหายอื่นๆ ที่ผู้ใช้บริการได้รับอันเนื่องมาจากการใช้บริการของบริษัทผ่านแอปพลิเคชัน

5.ระยะเวลาของการใช้บริการและการเลิกสัญญา ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้มีผลผูกพันใช้บังคับได้ตลอดไปจนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะบอกเลิกสัญญา ผู้ใช้บริการรับทราบว่าผู้ใช้บริการอาจบอกเลิกสัญญากับบริษัทได้ ไม่ว่าในเวลาใด ๆ ด้วยการแจ้งปิดบัญชีผ่านแอปพลิเคชันหรือแจ้งให้บริษัททราบผ่านทางอีเมล โดยบริษัทจะดำเนินการปิดบัญชีผู้ใช้บริการ และดำเนินการอื่นใดที่บริษัทเห็นสมควร ทั้งนี้คำสั่งปิดบัญชีของผู้ใช้บริการให้ถือเสมือนคำสั่งยกเลิกบริการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดด้วย

ผู้ใช้บริการตกลงและยินยอมให้บริษัทมีสิทธิบอกเลิกสัญญากับผู้ใช้บริการได้ ในกรณีที่บริษัทเห็นว่าผู้ใช้บริการเป็นผู้ไม่เหมาะสมในการใช้บริการ โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบผ่านทางอีเมล และโทรศัพท์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ

6.คำรับรองและคำยืนยันของผู้ใช้บริการ
ผู้ใช้บริการยอมรับและตกลงในการให้คำรับรองและคำยืนยันดังต่อไปนี้
(1) ผู้ใช้บริการยืนยันว่า ผู้ใช้บริการบรรลุนิติภาวะแล้วและมีความสามารถโดยสมบูรณ์ตามกฎหมายที่จะยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ รวมถึงเข้าทำสัญญาหรือธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการของบริษัท และปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ของผู้ใช้บริการ
(2) ผู้ใช้บริการรับรองว่าผู้ใช้บริการไม่เป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์ตามกฎหมายของประเทศใดๆ ไม่เป็นผู้อยู่ในกระบวนการฟื้นฟูกิจการภายใต้กฎหมายประเทศใด ๆ และไม่ได้อยู่ระหว่างการถูกดำเนินคดีความหรืออยู่ภายใต้กระบวนการทางกฎหมายใดๆ อันจะกระทบต่อการบังคับข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ต่อผู้ใช้บริการ
(3) การทำข้อตกลงและเงื่อนไข การปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไข การจัดทำเอกสาร การพิสูจน์และยืนยันตัวตน การใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ การยอมรับและผูกพันต่อสัญญาต่างๆ และการดำเนินการอื่นใดตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ เป็นสิ่งที่อยู่ในอำนาจที่ผู้ใช้บริการสามารถกระทำได้ และไม่เป็นการขัดต่อกฎหมายหรือข้อจำกัดตามสัญญาหรือข้อผูกพันใดๆ ที่มีผลผูกพันต่อผู้ใช้บริการ และได้ดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่ออนุมัติการเข้าทำ การปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไข การส่งมอบเอกสาร และการดำเนินการอื่นใดตามข้อตกลงและเงื่อนไข
(4) ผู้ใช้บริการยืนยันว่า ผู้ใช้บริการมีอำนาจในการตัดสินใจโดยปราศการควบคุมจากบุคคลอื่นๆใด รวมถึงสามารถควบคุมการเข้าถึงบริการภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ได้ การกระทำใดๆของผู้ใช้บริการ อันจะมีผลผูกพันต่อบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นนั้น อยู่ภายใต้การตัดสินใจของผู้ใช้บริการ ซึ่งบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น
(5) ผู้ใช้บริการรับรองว่า ผู้ใช้บริการได้ศึกษาและทำความเข้าใจในวิธีการใช้งาน และขั้นตอนวิธีปฏิบัติอื่นๆ ตามข้อตกลงและเงื่อนไขนี้อย่างละเอียดรอบคอบและได้พิจารณาแล้วว่า บริการของบริษัทเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการใช้งานของผู้ใช้บริการ โดยพิจารณาจากปัจจัยทุกประการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ และประโยชน์ที่ผู้ใช้บริการจะได้รับจากการใช้บริการนี้ ตลอดจนสามารถยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นที่จะเกิดขึ้นได้
(6) ผู้ใช้บริการรับรองว่าข้อมูลใด ๆ ที่แจ้งไว้กับบริษัท เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ โดยผู้ใช้บริการยินยอมให้บริษัททำการตรวจสอบตามกฎระเบียบและวิธีการปฏิบัติตามที่บริษัทกำหนด ในกรณีที่บริษัทพบว่าข้อมูลใดที่ผู้ใช้บริการแจ้งดังกล่าวไม่เป็นความจริง บริษัทมีสิทธิดำเนินการตามเงื่อนไขและระเบียบของบริษัท และ/หรือถือว่าผู้ใช้บริการผิดสัญญา ในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ผู้ใช้บริการตกลงที่จะแจ้งให้บริษัททราบทันที หากมีความเสียหายเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากข้อมูลที่ผู้ใช้บริการได้แจ้งไว้กับบริษัทไม่เป็นความจริงหรือไม่เป็นปัจจุบัน และ/หรือผู้ใช้บริการมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ได้ให้ไว้กับบริษัทโดยมิได้ทำการแจ้งให้บริษัททราบในทันที ผู้ใช้บริการตกลงที่จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากบริษัททั้งสิ้น

7.การรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย
ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบชดใช้ให้บริษัทในความเสียหายใดๆ (รวมถึงค่าใช้จ่ายใดๆ ซึ่งรวมถึงค่าทนายความตามสมควร) ที่บริษัทและ/หรือบริษัทแม่ บริษัทย่อย บริษัทในเครือ พันธมิตร ผู้ให้อนุญาต เจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน และตัวแทนของบริษัท (“ผู้ได้รับการชดใช้ค่าเสียหาย”) ได้รับ/อาจจะได้รับจากการเรียกร้อง การดำเนินคดี หรือการทวงถามหรือฟ้องร้องของบุคคลอื่นที่ให้บริษัทต้องรับผิดเกี่ยวกับสัญญาฉบับนี้ อันเนื่องจากการใช้บริการหรือเนื้อหาของแอปพลิเคชัน หรือกระทำการใดๆ โดยฝ่าฝืนกฎหมายหรือข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ของผู้ใช้บริการ รวมถึงการที่ผู้ใช้บริการใช้ซอฟต์แวร์ประเภทโรบอต สไปเดอร์ ครอว์เลอร์ หรือเครื่องมือรวบรวมและคัดลอกข้อมูลในลักษณะเดียวกัน หรือการกระทำการอื่นใดของผู้ใช้บริการที่อาจก่อให้เกิดภาระหรือปริมาณการใช้งานที่ไม่เหมาะสมบนโครงสร้างพื้นฐานของบริษัท

8.การยื่นข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการ
หากผู้ใช้บริการมีข้อร้องเรียนใดเกี่ยวกับบริการนี้ สามารถติดต่อแจ้งข้อร้องเรียนกับบริษัทได้ผ่านช่องทางการติดต่อหรือผ่านแผนกบริการลูกค้าของบริษัท

9.การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ
ในการใช้บริการ ผู้ใช้บริการจะต้องให้ข้อมูลบางอย่าง เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ทางอีเมล ที่อยู่ตามบัตรประชาชน ที่อยู่ทางไปรษณีย์ ประเทศ อายุและวันเดือนปีเกิด เลขที่บัตรประชาชน รูปภาพบัตรประชาชน รูปภาพผู้ใช้บริการ วิดีโอ เป็นต้น ผู้ใช้บริการยินยอมให้บริษัทเก็บข้อมูลและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดหรือบางส่วนเกี่ยวกับผู้ใช้บริการภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ หรือธุรกรรมอื่นใดที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ซึ่งบริษัทได้เก็บรักษาไว้ทุกรูปแบบ รวมทั้งตกลงยินยอมให้ข้อมูลที่จำเป็น เพื่อใช้ประโยชน์ในการใช้บริการของผู้ใช้บริการ และเพื่อการกำกับดูแลภายใต้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง ของหน่วยงานที่กำกับดูแล หรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
ผู้ใช้บริการตกลงและยินยอมให้บริษัทใช้ข้อมูลที่ผู้ใช้บริการให้เพื่อ
(1) พิสูจน์และยืนยันตัวตนของผู้ใช้บริการ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(2) ส่งเสริมการขายหรือการติดต่อสื่อสารอื่นๆ ให้แก่ผู้ใช้บริการ
(2) ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ ตอบข้อซักถามของผู้ใช้บริการ
(3) สร้างและจัดการบัญชีของผู้ใช้บริการบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน
(4) สื่อสารกับผู้ใช้บริการเกี่ยวกับการสำรวจ แผนการรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนออื่นๆ
(5) การปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย และนโยบายของบริษัท
(6) เปิดเผยต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอื่นๆ
(7) เมื่อบริษัทเชื่อว่ามีความจำเป็นหรือเหมาะสมที่จะทำการเปิดเผย เพื่อป้องกันอันตรายทาง
กายภาพหรือการสูญเสียทางการเงิน หรือโดยเกี่ยวข้องกับการสอบสวนการฉ้อฉลหรือกิจกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งเกิดขึ้นจริงหรือเป็นที่ต้องสงสัย นอกจากนี้ บริษัทอาจใช้ข้อมูลในทางอื่นใดซึ่งบริษัทได้ให้คำบอกกล่าวเป็นการเฉพาะในเวลาที่รวบรวมข้อมูล ทั้งนี้ บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการกับ บริษัทในเครือของบริษัท หรือผู้ให้บริการภายนอกซึ่งให้บริการในนามของบริษัท หรือบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ตามที่จำเป็นเพื่อการให้บริการหรือดำเนินการตามข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ของบริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทมีเกี่ยวกับผู้ใช้บริการ ในกรณีที่บริษัทขายหรือโอนกิจการหรือทรัพย์สินทั้งหมดหรือบางส่วนของบริษัท หากมีการขายหรือการโอนดังกล่าวเกิดขึ้น นอกจากนี้ บริษัทอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทรวบรวมเกี่ยวกับผู้ใช้บริการไปยังประเทศอื่นๆ นอกจากประเทศที่บริษัทได้ทำการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้นมาตั้งแต่แรก

10.การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น
บริษัทไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาบนเพจ (Pages) ต่างๆ ภายนอกแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ บริการ และช่องทางต่างๆของบริษัท หรือเว็บไซต์อื่นใดที่เชื่อมโยงมายังหรือไปจากแอปพลิเคชัน เว็บไซต์และช่องทางต่างๆของบริษัท ผู้ใช้บริการเข้าใจและยอมรับว่า ตัวเชื่อมโยง (Links) ที่ปรากฏอยู่บนแอปพลิเคชันใส่ไว้เพื่อความสะดวกเท่านั้น บริษัท หรือบริษัทในเครือหรือพันธมิตรของบริษัทไม่ได้ให้การสนับสนุนเนื้อหา ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือผู้จัดหาสินค้าที่อ้างถึง การที่ผู้ใช้บริการทำการเชื่อมโยงไปยังหรือมาจากเพจต่างๆ ภายนอกเว็บไซต์หรือเว็บไซต์อื่นจะเป็นความเสี่ยงของผู้ใช้บริการเอง บริษัทไม่มีความรับผิดชอบแต่ประการใดที่จะต้องตรวจสอบหรือประเมินเพจต่างๆ ภายนอกเว็บไซต์ หรือเว็บไซต์อื่นใดที่เชื่อมโยงมายังหรือไปจากบริการ และบริษัทไม่ได้รับประกันข้อเสนอใดๆ ของช่องทางต่างๆและเว็บไซต์เหล่านั้น อีกทั้งบริษัทไม่มีความรับผิดชอบหรือความรับผิดใดๆ ต่อการกระทำ เนื้อหา ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของช่องทางต่างๆและเว็บไซต์เหล่านั้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและข้อกำหนดและเงื่อนไขของช่องทางต่างๆและเว็บไซต์เหล่านั้น ผู้ใช้บริการควรพิจารณาข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมทั้งนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของช่องทางต่างๆ ภายนอกเว็บไซต์ และเว็บไซต์อื่น ๆ ทั้งหมดที่ผู้ใช้บริการเข้าเยี่ยมอย่างถี่ถ้วน

11.การปฏิเสธการรับประกัน
ผู้ใช้บริการยอมรับว่า การใช้บริการนี้เป็นความเสี่ยงของผู้ใช้บริการแต่เพียงผู้เดียว ข้อมูลทั้งหมดที่มีในแอปพลิเคชันนี้ได้นำเสนอแบบ “ตามสภาพที่เป็นอยู่” ภายในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต บริษัทไม่รับประกันว่าแอปพลิเคชันนี้จะปลอดไวรัสและการโจรกรรมข้อมูล และไม่รับประกันว่าผู้ใช้บริการจะสามารถใช้บริการนี้อย่างไม่หยุดชะงักและปราศจากข้อผิดพลาด

12.สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ผู้ใช้บริการตกลงจะไม่ใช้ ทำซ้ำ ขาย เข้าถึง แก้ไข หรือใช้ประโยชน์โดยวิธีการอื่นใด ซึ่งเนื้อหาหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าอย่างชัดแจ้งจากบริษัท เว้นแต่จะเป็นการใช้ตามที่กำหนดไว้ในการให้อนุญาตอย่างชัดแจ้งในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้หรือตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงและใช้แอปพลิเคชันเพื่อประโยชน์ของผู้ใช้บริการเป็นการส่วนตัวเท่านั้น แต่ไม่ได้รวมถึงสิทธิที่จะ
(1) เผยแพร่ แจกจ่ายต่อ ส่ง ขาย ให้อนุญาต หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน หรือเนื้อหาส่วนใดและ/หรือทั้งหมด
(2) ใช้แอปพลิเคชันหรือเนื้อหาส่วนใดและ/หรือทั้งหมดโดยประการใดๆ นอกจากการใช้เพื่อรับบริการจากบริษัทตามข้อตกลงและเงื่อนไขนี้
(3) ทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลง การวิศวกรรมย้อนกลับ หรือสร้างงานสืบเนื่องใดๆ จากแอปพลิเคชันหรือเนื้อหาส่วนใดและ/หรือทั้งหมด
(4) รวบรวมข้อมูลบัญชีเพื่อประโยชน์ของผู้ใช้บริการหรือบุคคลอื่น
(5) ใช้เมตาแท็ก (Meta tags) หรือ “ข้อความซ่อน” (Hidden text) อื่นใดซึ่งใช้เนื้อหาส่วนใดและ/หรือทั้งหมด
(6) ใช้ซอฟต์แวร์ประเภทโรบอต (Robots) สไปเดอร์ (Spiders) ครอว์เลอร์ (Crawlers) หรือเครื่องมือรวบรวมและคัดลอกข้อมูลในลักษณะเดียวกัน หรือกระทำการอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดภาระหรือปริมาณการใช้งานที่ไม่เหมาะสมบนโครงสร้างพื้นฐานของบริษัท ผู้ใช้บริการตกลงจะต้องรักษาคำบอกกล่าวความเป็นเจ้าของทั้งหมดที่อยู่บนแอปพลิเคชัน หรือแนบมากับหรือรวมอยู่ในแอปพลิเคชันไว้ โดยไม่ทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลง

13.การไม่สละสิทธิตามสัญญา
การเพิกเฉย หรือความล่าช้าของบริษัทในการบังคับใช้สิทธิใดๆ ตามข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ หรือการใช้สิทธิเพียงครั้งเดียว หรือเพียงบางส่วนไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ หรือตัดสิทธิของบริษัทที่จะบังคับใช้สิทธิใดๆ ตามข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ และในกรณีที่บริษัท ได้ผ่อนผันการปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขของผู้ใช้บริการใดๆ ตามข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ หรืองดเว้นการใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาในคราวใด ให้ถือว่าการผ่อนผัน หรือการงดเว้นดังกล่าวเป็นการผ่อนผัน หรือการงดเว้นเฉพาะคราวเท่านั้น

14.การบอกกล่าว
หากบริษัทมีการบอกกล่าวหรือการแจ้งข้อความใด ๆ กับทางผู้ใช้บริการ หากมิได้กำหนดไว้โดยเฉพาะเจาะจง ต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษร และบรรดาหนังสือทวงถาม คำบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารอื่นใด เมื่อบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ใช้บริการ ไม่ว่าจะผ่านทางแอปพลิเคชัน โทรศัพท์ โทรสาร ระบบเครือข่ายสังคม (Social Network) ระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail Address) จดหมายไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียน รวมไปถึงการให้คนนำส่งไปยังที่อยู่ของผู้ใช้บริการหรือตัวแทนของผู้ใช้บริการ ให้ถือว่าเป็นการส่งให้แก่ผู้ใช้บริการโดยชอบแล้ว โดยไม่ต้องคำนึงว่าจะมีผู้รับเอกสารดังกล่าวไว้โดยชอบหรือไม่ และแม้หากส่งไม่ได้เพราะสถานที่ดังกล่าวเปลี่ยนแปลงไป หรือไม่พบสถานที่ดังกล่าวไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ ทั้งนี้ หากเกิดความเสียหายใด ๆ แก่ผู้ใช้บริการอันเนื่องจากการบอกกล่าวดังกล่าว ซึ่งไม่ใช่ความผิดของบริษัท ผู้ใช้บริการตกลงที่จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากบริษัททั้งสิ้น หากกรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือช่องทางในการติดต่ออื่นใด ผู้ใช้บริการจะแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรทันที

15.โมฆะแยกส่วน
กรณีที่ข้อตกลงในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ข้อใดข้อหนึ่งขัดต่อกฎหมาย ใช้บังคับไม่ได้หรือตกเป็นโมฆะ คู่สัญญาตกลงให้ข้อตกลงในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ในส่วนที่ยังมีผลใช้บังคับทางกฎหมายได้ยังคงมีผลสมบูรณ์และใช้บังคับได้ระหว่างคู่สัญญาจนกว่าจะมีการเลิกสัญญา

16.กฎหมายที่ใช้บังคับ
ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ให้อยู่ภายใต้บังคับ และการตีความตามกฎหมายไทย ในกรณีที่มีข้อพิพาทตามข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดี คือศาลที่มีเขตอำนาจในประเทศไทย